EURES os EaSI

16. apríla 2023

Podpora pracovnej mobility v rámci EÚ

Cieľom tejto osi je posilniť EURES, európsku sieť pracovnej mobility, ktorá poskytuje informácie,
poradenstvo a služby náboru/umiestňovania zamestnávateľom, uchádzačom o zamestnanie a
všetkým občanom, ktorí chcú využiť slobodu pohybu pracovníkov.

Zahŕňa tri tematické sekcie:

  • transparentnosť voľných pracovných miest, žiadostí o zamestnanie a akýchkoľvek súvisiacich
    informácií pre uchádzačov a zamestnávateľov
  • vývoj služieb pre nábor a umiestňovanie pracovníkov do zamestnania
  • cezhraničné partnerstvá

Ciele

Zabezpečiť, aby boli voľné pracovné miesta a žiadosti o zamestnanie a príslušné informácie a rady, ako aj
všetky súvisiace informácie transparentné pre potenciálnych uchádzačov a zamestnávateľov.
Podporovať poskytovanie služieb EURES na nábor a umiestňovanie pracovníkov do kvalitného a
udržateľného zamestnania prostredníctvom obsadzovania voľných pracovných miest a žiadostí. Táto
podpora bude pokrývať všetky fázy umiestňovania, od prípravy pred náborom až po pomoc po
umiestnení.

Kto sa môže zúčastniť?

Os EURES EaSI je otvorená pre:

  • národné, regionálne a miestne orgány
  • služby zamestnanosti
  • organizácie sociálnych partnerov a iné zainteresované strany z krajín EÚ a krajín EHP, v súlade
    s Dohodou o EHP

Ako sa prihlásiť

Činnosti, ktoré sa majú financovať, sú definované v pracovnom programe prijatom programovým
výborom.
Aby mohli oprávnené organizácie požiadať o financovanie, musia odpovedať na výzvu na predkladanie
ponúk alebo/a na výzvu na predkladanie návrhov.

Financovanie

18 % z celkového rozpočtu EaSI sa vyčlení na os EURES.
Podklady
Rada 15. marca 2016 prijala návrh Komisie na posilnenie siete EURES. Sieť bude otvorená pre viac
partnerov, ako sú súkromné služby zamestnanosti, a na pracovnom portáli EURES sa bude inzerovať viac
pracovných miest. Okrem toho dôjde k lepšiemu online párovaniu medzi kandidátmi a voľnými
pracovnými miestami
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1083&langId=en


Warning: Undefined variable $cf in /data/c/2/c279932d-88fd-4ae3-a022-587295153b6c/ncp-easi.sk/web/wp-content/themes/easi/single.php on line 68

V spolupráci s