Os mikrofinancovanie a sociálne podnikanie programu EaSI

10. mája 2023

Os mikrofinancovania a sociálneho podnikania podporuje činnosti v dvoch tematických častiach:

Ciele

  • Zlepšiť prístup k mikrofinancovaniu a jeho dostupnosť pre mikropodniky a zraniteľné skupiny, ktoré chcú začať podnikať alebo rozšíriť svoje podnikanie.
  • Budovať inštitucionálne kapacity poskytovateľov mikroúverov.
  • Podporovať vytváranie sociálnych podnikov tak, že sa im najmä zjednoduší prístup k financovaniu.

Financovanie

Záruka EaSI

Zárukou EaSI sa pre poskytovateľov mikroúverov a sociálne podniky už vyčlenilo 96 mil. EUR. Vďaka tomu by poskytovatelia mikroúverov a investori do sociálnych podnikov mali mať možnosť osloviť podnikateľov, ktorí by inak neboli schopní získať financovanie vzhľadom na rizikové faktory. Komisia poverila vykonávaním záruky EaSI Európsky investičný fond.

Ak chcete požiadať o záruku EaSI (priame záruky alebo protizáruky), zareagujte na výzvu na vyjadrenie záujmu uverejnenú na webových stránkach Európskeho investičného fondu.

Budovanie kapacít EaSI

Nástroj investičné okno EaSI na budovanie kapacít má k dispozícii rozpočet 16 mil. EUR. Cieľom nástroja je budovanie inštitucionálnych kapacít vybraných finančných sprostredkovateľov, ktorí potrebujú stabilizovať svoje podnikanie alebo rizikový kapitál na udržanie rastu a rozvoj. Investičné okno je možné využiť na kapitálové investície a vo výnimočných prípadoch ponúka úvery. Vykonávaním investičného okna EaSI na budovanie kapacít Komisia poverila Európsky investičný fond.

Ak chcete požiadať o prostriedky z investičného okna EaSI na budovanie kapacít, zareagujte na výzvu na vyjadrenie záujmu uverejnenú na webových stránkach Európskeho investičného fondu.

Nástroj financovania v rámci programu EaSI

Nástroj financovania v rámci programu EaSI je úverový fond v objeme 200 miliónov EUR. Poskytuje tzv. seniorné (t. j. splatné prioritne) a podriadené úvery pre inštitúcie mikrofinancovania a veriteľov sociálnych podnikov s cieľom zvýšiť poskytovanie úverov pre mikropodniky a sociálne podniky. 

Cieľom tohto nástroja financovania je zlepšiť prístup mikropodnikov vrátane samostatne zárobkovo činných osôb a osôb, ktoré zamestnávajú zraniteľné osoby, ako aj sociálnych podnikov k finančným prostriedkom a podporiť tak vytváranie pracovných miest a sociálne začleňovanie.

Úverový fond je partnerstvom medzi EÚ, Európskou investičnou bankou a Európskym investičným fondom. Za správcu fondu bol určený Európsky investičný fond.

Technická pomoc

Technická pomoc pre mikrofinancovanie v rámci programu EaSI

Na základe technickej pomoci pre mikrofinancovanie v rámci programu EaSI sa poskytuje podpora verejným a súkromným finančným sprostredkovateľom pôsobiacim v oblasti mikrofinancovania v Európe. Tieto služby zahŕňajú širokú škálu činností zameraných na zväčšenie kvality vnútorných procesov mikrofinančných inštitúcií, zlepšenie prístupu k financovaniu a rozvoj udržateľného európskeho ekosystému mikrofinancovania.

Medzi tieto služby patria inštitucionálne hodnotenia, cielené školenia, odborná príprava zameraná na posilnenie ochoty organizácií investovať, finančné alebo sociálne ratingy (voliteľné), semináre a študijné návštevy, ako aj špecializovaný Helpdesk (asistenčné pracovisko), školenia o uplatňovaní európskeho etického kódexu a hodnotenia súladu.

Európsky etický kódex poskytovania mikroúverov  

Európska komisia sa snaží podporovať najlepšie postupy v oblasti mikrofinancovania v Európe. Podporuje preto návrh a vykonávanie spoločného súboru usmernení známeho ako Európsky etický kódex poskytovania mikroúverov (ďalej len „kódex“).

Cieľom kódexu je stanoviť usmernenia pre najlepšie postupy pre všetky zainteresované strany v tomto odvetví – financujúce organizácie, investorov, zákazníkov, vlastníkov a regulačné orgány. Pre zainteresované inštitúcie existujú dva možné scenáre:

  • Nebankové mikrofinančné inštitúcie môžu získať vyhlásenie o splnení kódexu
  • Banky poskytujúce mikrofinancovanie môžu kódex schváliť

Podpísanie alebo schválenie kódexu je základným predpokladom pre inštitúcie mikrofinancovania, ktoré majú záujem o získanie podpory EÚ v rámci finančných nástrojov EaSI.

Technická pomoc pre financovanie sociálnych podnikov v rámci programu EaSI

Na základe technickej pomoci pre financovanie sociálnych podnikov v rámci programu EaSI sa poskytuje podpora verejným a súkromným finančným sprostredkovateľom pôsobiacim v oblasti financovanie sociálnych podnikov Európe.

Tieto služby zahŕňajú širokú škálu činností zameraných na budovanie kapacít poskytovateľov financovania sociálnych podnikov a na podporu výmeny a šírenia najlepších postupov v tejto oblasti v Európe. Ide o odbornú prípravu prispôsobenú osobitným potrebám sprostredkovateľov, odbornú prípravu zameranú na posilnenie ochoty organizácií investovať, partnerskú odbornú prípravu, študijné pobyty a semináre o financovaní sociálnych podnikov.

Kto sa môže zapojiť do programu?

Európska komisia neposkytuje priame financovanie podnikateľom alebo sociálnym podnikom, ale vybraným poskytovateľom mikroúverov a investorom do sociálnych podnikov v EÚ umožňuje zvýšiť objem pôžičiek.

O financovanie môžu požiadať verejné a súkromné subjekty na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré poskytujú mikroúvery jednotlivcom a mikropodnikom a/alebo financujú sociálne podniky v týchto krajinách.

Ďaľšie aktuality

11. apríla 2024

EaSI SEMINÁRE – MOŽNOSTI FINANCOVANIA PRE SOCIÁLNU OBLASŤ Z PROSTRIEDKOV EÚ

Dovoľujeme si Vás pozvať na EaSI semináre – možnosti financovania pre sociálnu oblasť z prostriedkov EÚ, ktoré sú organizované národným kontaktným bodom pre zložku EaSI ESF+ a Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR. Prvý seminár štartujeme už 15.04.2024 v Žiline. Začíname o 09:00h v Ukrajinskom dome na Štúrovej 10. Registrovať sa môžete cez link: https://forms.office.com/e/dVFVgVWgFK Druhý EaSI seminár sa uskutoční 16.04.2024 […]

Zobraziť aktualitu
11. apríla 2024

Výzva na predkladanie návrhov v oblasti sociálnej inovácie: akcie na rozvoj spravodajských služieb s dosahom na výkonnosť pre investorov na trhu so sociálnym vplyvom (ESF-2024-SOC-IMP)

Očakávaným výsledkom tejto výzvy je podpora informovaných a lepších investičných rozhodnutí, väčšia transparentnosť trhu a porovnávanie výkonnosti s cieľom podporiť investície do subjektov na sociálne účely (sociálne podniky, sociálne začínajúce podniky (start-up), firmy s vplyvom atď.) služby dátových schopností a nástroje a postupy na riadenie vplyvu.

Zobraziť aktualitu
25. januára 2024

Uvádzame novú výzvu v rámci iniciatívy ESF+ Social Innovation Plus

Inovatívne prístupy na zmiernenie spoločenských dôsledkov ruskej útočnej vojny proti Ukrajine v rámci krajín EÚ Nová otvorená výzva reaguje na prebiehajúcu krízu vyplývajúcu z ruskej útočnej vojny proti Ukrajine. Zaoberá sa výzvami, ktorým čelia spoločnosti a verejné služby v členských štátoch EÚ, a podporuje integráciu a sociálne začlenenie ľudí, ktorí utiekli z Ukrajiny. V súlade […]

Zobraziť aktualitu

Warning: Undefined variable $cf in /data/c/2/c279932d-88fd-4ae3-a022-587295153b6c/ncp-easi.sk/web/wp-content/themes/easi/single.php on line 68

V spolupráci s