Rozpočet a jeho rozdelenie

11. novembra 2022

Celkovým rozpočtom vo výške 132 mil EUR  bude prioritne:

 1. Posilniť zamestnanosť a zručnosti;
 2. Pomôcť zlepšiť sociálnu ochranu a začlenenie;
 3. Zlepšiť trhy práce a zabezpečiť spravodlivú pracovnú mobilitu;
 4. Podporovať bezpečné a spravodlivé pracovné podmienky.

Rozdelenie rozpočtu:

Rozdelenie rozpočtu:

a)      Granty: 57,6 mil EUR a výzvy zamerané na:

 • ročné prevádzkové granty na podporu sietí sociálnych mimovládnych organizácií na úrovni EÚ
 • podpora sietí aktívnych v oblasti financovania sociálnych podnikov/podpory mikrofinancovania
 • vysielanie pracovníkov: zlepšenie administratívnej spolupráce a prístupu k
    informáciám
 • cezhraničné partnerstvá EURES
 • implementácia Európskej služby sledovania dôchodkov (ETS)
 • postupy sociálnej inovácie na boj proti bezdomovectva
 • podpora európskej platformy pre boj proti bezdomovstvu

b)       Verejné obstarávanie: 33,8 mil EUR zamerané na:

 • rámcové zmluvy
 • oblasti politiky;
 • Zamestnanosť a zručnosti
 • Sociálna ochrana a začlenenie
 • Trhy práce a mobilita pracovnej sily
 • Bezpečné a spravodlivé pracovné podmienky
 • Prierezové problémy

c)       Nepriame riadenie: 35,2 mil EUR realizované akcie zamerané na:

 • Iniciatíva nadnárodnej spolupráce pre sociálne inovácie
 • Dohoda o príspevku s Medzinárodnou organizáciou práce (ILO)
 • Dohoda o príspevku so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO)
 • Dohoda o príspevku s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

d)      Iné akcie alebo výdavky: 5,5 mil EUR výzvy zamerané na:

 • rôzne stretnutia stálych, ad-hoc výborov a iné podujatia
 • vedecká podpora hodnotenia chemických látok pri práci
 • podpora zberu a správy údajov, analýzy, štúdie a hodnotenia
 • publikácie

 Zdroj: MPSVR SR, EK EaSI


Warning: Undefined variable $cf in /data/c/2/c279932d-88fd-4ae3-a022-587295153b6c/ncp-easi.sk/web/wp-content/themes/easi/single.php on line 68

V spolupráci s