Výzva na predkladanie návrhov v oblasti sociálnej inovácie: akcie na rozvoj spravodajských služieb s dosahom na výkonnosť pre investorov na trhu so sociálnym vplyvom (ESF-2024-SOC-IMP)

11. apríla 2024

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esf-2024-soc-imp?status=31094501,31094502&frameworkProgramme=43254019&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate
Dátum otvorenia výzvy: 27.03.2024 
Deadline podania žiadosti: 04.07.2024 do 17:00h 
Očakávaný výsledok:

Očakávaným výsledkom tejto výzvy je podpora informovaných a lepších investičných rozhodnutí, väčšia transparentnosť trhu a porovnávanie výkonnosti s cieľom podporiť investície do subjektov na sociálne účely (sociálne podniky, sociálne začínajúce podniky (start-up), firmy s vplyvom atď.) služby dátových schopností a nástroje a postupy na riadenie vplyvu.

Táto výzva bude teda zodpovedať potrebe vyjadrenej mnohými aktérmi na trhu, ktorí vykazujú rastúci hlad po dátach, ktorým sa súčasné verejné a súkromné iniciatívy dostatočne nezaoberajú.

Rozsah:

Cieľom výzvy je podporiť poskytovanie služieb s rozšírenými dátovými schopnosťami, ako aj nástrojov a postupov na riadenie vplyvu pre subjekty na sociálne účely (ako sú – ale nie výlučne – sociálne podniky, subjekty sociálnej ekonomiky, sociálne začínajúce podniky (start-up), firmy s vplyvom), aby sa zvýšila ich investičná kapacita na sociálny vplyv.

Silnejší, transparentnejší a lepšie fungujúci trh s investíciami so sociálnym dosahom je kľúčom k plneniu európskeho piliera sociálnych práv podporovaním investícií v mnohých oblastiach, na ktoré sa vzťahujú jeho zásady, a to najmä v týchto oblastiach: 3. Rovnaké príležitosti, 4. Aktívna podpora zamestnanosti, 5. Bezpečné a prispôsobivé zamestnanie, 11. Starostlivosť o deti a podpora detí, 12. Sociálna ochrana, 17. Inklúzia ľudí so zdravotným znevýhodnením, 18. Dlhodobá starostlivosť, 19. Bývanie a pomoc pre ľudí bez domova a 20. Prístup k základným službám. 

Podmienky výzvy: 

Oprávnené krajiny sú všetky členské štáty EÚ (a ich zámorské krajiny a územia). Krajiny EHP v súlade s Dohodou o EHP. Krajiny pristupujúce k EÚ, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny v súlade s dohodami uzatvorenými s nimi. Rovnako oprávnené krajiny sú aj tretie krajiny, ktoré podpísali dohodu o účasti na vetve alebo tretia krajina uvedená v pracovnom programe EaSI, ak je to potrebné na dosiahnutie cieľov akcie. 

Žiadosti musia byť predložené pred uzávierkou výzvy a elektronicky prostredníctvom systému elektronického podávania žiadostí portálu Funding & Tenders Portal. Papierové podanie NIE JE možné.

Žiadosti (vrátane príloh a podporných dokumentov) musia byť predložené na formulároch poskytnutých v systéme podávania žiadostí.

Žiadosti musia byť úplné a musia obsahovať:

  • – Formulár žiadosti (časť A)
  • – Formulár žiadosti (časť B)
  • – Prílohy a podporné dokumenty (nahrať ako súbory PDF)

Pri predložení návrhu bude musieť hlavný žiadateľ potvrdiť, že má mandát konať za všetkých žiadateľov; že informácie v žiadosti sú správne a úplné a že účastníci spĺňajú podmienky na získanie finančných prostriedkov EÚ (najmä oprávnenosť, finančná a prevádzková kapacita, vylúčenie atď.). Pred podpísaním grantu to budú musieť všetci príjemcovia a pridružené subjekty opäť potvrdiť podpísaním čestného vyhlásenia. 

Všetky potrebné dokumenty sa nachádzajú na odkaze, ktorý je hore vyššie uvedený.

Ďaľšie aktuality

25. januára 2024

Uvádzame novú výzvu v rámci iniciatívy ESF+ Social Innovation Plus

Inovatívne prístupy na zmiernenie spoločenských dôsledkov ruskej útočnej vojny proti Ukrajine v rámci krajín EÚ Nová otvorená výzva reaguje na prebiehajúcu krízu vyplývajúcu z ruskej útočnej vojny proti Ukrajine. Zaoberá sa výzvami, ktorým čelia spoločnosti a verejné služby v členských štátoch EÚ, a podporuje integráciu a sociálne začlenenie ľudí, ktorí utiekli z Ukrajiny. V súlade […]

Zobraziť aktualitu
25. januára 2024

Dávame do pozornosti aj iné výzvy, ktoré môžete využiť na sociálne inovácie

Dávame do pozornosti aj iné výzvy, ktoré môžete využiť na sociálne inovácie! Uvádzame link, kde sú podrobnejšie uvedené všetky aktuálne výzvy:  https://peopleandskills.danube-region.eu/new-calls-erasmus-justice-and-the-citizens-equality-rights-and-values-programme/

Zobraziť aktualitu
5. decembra 2023

Sociálne inovácie pre zvyšovanie kvalifikácie zraniteľnej mládeže, najmä mladých ľudí bez zamestnania, vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET)

Nová výzva v rámci iniciatívy ESF+ Social Innovation Toto je výzva na predkladanie návrhov na granty EÚ na zvyšovanie kvalifikácie zraniteľnej mládeže v rámci iniciatívy Európskeho sociálneho fondu+ (ESF+) Sociálna inovácia+ (SI+). Cieľom výzvy je rozvíjať zručnosti zraniteľnej mládeže, a najmä NEET, ich opätovným zapojením do vzdelávania a zameraním sa na ich (opätovnú) integráciu na […]

Zobraziť aktualitu

Warning: Undefined variable $cf in /data/c/2/c279932d-88fd-4ae3-a022-587295153b6c/ncp-easi.sk/web/wp-content/themes/easi/single.php on line 68

V spolupráci s