Diverzita a inklúzia

Rozmanitosť zahŕňa črty a vlastnosti, ktoré robia ľudí jedinečnými. Rozmanitosť je o akceptovaní, rešpektovaní a oslavovaní týchto rozdielov v rôznych dimenziách: rasa, etnická príslušnosť, pohlavie, sexuálna orientácia, sociálno-ekonomické postavenie, vek, fyzické schopnosti, náboženské presvedčenie, politické presvedčenie alebo iné ideológie. Inklúzia sa týka vytvárania bezpečných priestorov pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich odlišnosti podporovaním ústretového správania a postojov.

Inklúzia poskytuje ľuďom rovnaký prístup k príležitostiam a zdrojom, podporuje pocit spolupatričnosti a prispieva k blahu každého jednotlivca.

Podľa výskumu je však rozmanitosť stále prekážkou pokroku európskych organizácií, ktoré sa stretávajú s ťažkosťami pri implementácii stratégií D&I medzi svojimi zamestnancami. Zatiaľ čo D&I je deklarovanou hodnotou alebo prioritnou oblasťou pre 76 % organizácií, 36 % respondentov stále cíti diverzitu ako prekážku v postupe zamestnancov (Pricewaterhouse Coopers, 2020).

Zdroje
Global Diversity Practice, Pricewaterhouse Coopers

Projekt

Design

Signalizácia zamestnateľnosti so zdravotným postihnutím

Popis projektu

Projekt DESIGN je zameraný na vyhľadanie najvhodnejšieho človeka na prácu, na prelomenie diskriminačných zacyklení a spoločenských predsudkov, ktorým čelia ľudia so zdravotným postihnutím. Naším cieľom je poskytovať vysokokvalitné poradenské služby pre ľudí so zdravotným postihnutím a zamestnávateľom, ktorí majú vhodné pracovné miesta.

Projekt je zameraný na vytvorenie platformy vzdelávacej siete na podporu poskytovateľov sociálnych služieb, špecializujúcich sa na sprostredkovanie zamestnania osôb so zdravotným postihnutím a na zvýšenie pracovnej profilácie osôb so zdravotným postihnutím. Očakáva sa lepšie riadenie služieb sprostredkovania zamestnania, silnejšie prepojenie a efektívnosť zapojenia zamestnávateľov a predovšetkým vyššia miera zamestnateľnosti osôb so zdravotným postihnutím.

Očakávané výstupy projektu

Preskúmanie dôkazov o službách sprostredkovania zamestnania pre osoby so zdravotným postihnutím
Prvý intelektuálny výstup bude pozostávať z analýzy dôkazov o existujúcich projektoch, ktoré sa budú zaoberať zapojením zamestnávateľov a sprostredkovaním pri umiestňovaní a podpore ľudí so zdravotným postihnutím, profilovaní kandidátov a postupoch umiestňovania do zamestnania. Uskutoční sa syntéza preskúmaných výskumných zistení a tiež výber osvedčených postupov.

Nástroj a príručka na hodnotenie profilu práce (JPAT)
​Druhý intelektuálny výstup bude založený na vývoji nástroja na profilovanie pracovných miest, ktorý pomôže JPS (Job Placement Service – služba pracovného umiestňovanie) poskytovať presné usmernenia, poradenstvo a zamestnávateľom priraďovať uchádzačov o osoby so zdravotným postihnutím.
Rámec nástroja Job Profile Assessment Tool (JPAT) bude zahŕňať kľúčové zadania na meranie potenciálu zamestnateľnosti uchádzača a hodnotenie profilu a zručností na meranie úrovne jeho odbornosti.
To poskytne JPS kľúčové informácie na riadenie a usmerňovanie procesu zamestnateľnosti ľudí so zdravotným postihnutím.

Manuál k vzdelávaciemu programu JPS
Tretí intelektuálny výstup bude predstavovať návrh vzdelávacieho kurzu (osnovy a program) zameraný na profesionálov JPS. Učebné osnovy kurzu budú obsahovať všeobecný popis kurzu, cieľovú skupinu, kľúčové slová, vyučovací jazyk, ciele, výsledky vzdelávania, hodiny učenia, metódy výučby a učenia, metódy hodnotenia.
Výstup tiež predpokladá vytvorenie programu a jeho parametrov vrátane: harmonogramu, návrhu metodiky pre poradenstvo JPS, poradenstva a procesov priraďovania pracovných miest a konfigurácie školiacich kurzov.

Súprava komunikačných nástrojov
Štvrtý intelektuálny výstup spočíva vo vytvorení súboru komunikačných nástrojov na zvýšenie angažovanosti zamestnávateľov a efektívnosti služieb sprostredkovania práce.
Komunikačný nástroj sa snaží poskytovať konzistentnú podporu pri propagácii a replikácii skúseností z projektu. Súbor nástrojov poskytne komunikačné nástroje, nástroje a prvky, ktoré má JPS použiť pri riešení angažovanosti zamestnávateľov pri hľadaní vhodných pracovných miest podľa profilov zamestnateľnosti osôb so zdravotným postihnutím.
Akákoľvek mimovládna organizácia, úrad práce alebo združenie zamestnávateľov môže na požiadanie získať prístup a použiť ho na propagáciu modelu služby sprostredkovania práce DESIGN.

Model služby sprostredkovania práce
Posledný intelektuálny výstup má za cieľ poskytnúť pokyny pre Job Placement Services (JPS) pri poskytovaní potenciálu zamestnateľnosti a modelu profilovania. Model bude napísaný vo formáte sprievodcu, ako je príručka.
Štruktúra IO5 bude inštruovať koncových užívateľov, aby lepšie využívali všetky výstupy projektu.

Promotér

Partneri

  • ANDICAT (ESAT Ateliers de la Lys), Francúzsko
  • KézenFogva Alapítvány (Nadácia Ruka v ruke), Maďarsko
  • APROXIMAR, Cooperativa de Solidariedade Social CRL, Portugalsko
  • Fundação AFID Diferença, Portugalsko
  • Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC, Rumunsko
  • Európska asociácia pre sociálne inovácie, Rumunsko

Časový rámec

01.09.2016 – 31.08.2019 (36 mesiacov)

V spolupráci s