Životné prostredie a udržateľnosť

Ochrana životného prostredia patrí medzi priority EÚ, pričom sa uskutočnili viaceré environmentálne akčné programy s cieľom stanoviť rámec pre budúcu činnosť v oblastiach politiky životného prostredia. Európske orgány pracujú na princípoch prevencie, prevencie a nápravy znečistenia pri zdroji, ako aj na princípe „znečisťovateľ platí“ (Kurrer, 2021). V rámci poslania chrániť životné prostredie musí každý sektor konať, pretože všetky vystupujú ako zainteresované strany v tejto naliehavej otázke.

Trvalo udržateľný rozvoj v sebe spája okamžitú aj dlhodobú víziu s jasnými cieľmi, lokálnymi a globálnymi opatreniami pre súčasnú aj budúcu generáciu. Trvalo udržateľný rozvoj považuje sociálne, ekonomické a environmentálne otázky za neoddeliteľné a vzájomne závislé súčasti ľudského pokroku, tvrdí Európska komisia.

Zdroje
Európska komisia, Kurrer, C., 2021. Environmentálna politika: všeobecné princípy a základný rámec
https://easi-socialinnovation.org/projects/current-projects/circular-loops-circular-economy-from-social-enterprises-to-their-customers/

Projekt

Circular loops (slučky)

Obehové hospodárstvo od sociálnych podnikov k ich zákazníkom

Popis projektu

CIRCULAR LOOPS si kladie za cieľ podporiť prístup obehového hospodárstva v sociálnych podnikoch propagáciou konceptu sociálneho obehového hospodárstva. Projekt hľadá vytvorenie prenosného balíka zdrojov na zlepšenie vedomostí o sociálnej obehovej ekonomike v každom kontexte.

Očakávané výstupy projektu

Identifikovať postupy sociálnej ekonomiky v partnerských krajinách, jej charakteristické a kľúčové faktory úspechu.

Spoluvytvárať kreatívnu metodiku a metódy na podporu manažérov sociálnych podnikov pri zavádzaní obehovej ekonomiky do ich podnikania.

Vytvoriť vzdelávací program pre manažérov sociálnych podnikov na podporu postupov sociálnej obehovej ekonomiky.

Prispôsobiť „sociálne kruhové obchodné modelové plátno (SCBMC)“ do digitálnej podoby a pomocou strategického prístupu k dizajnu.

Navrhnúť a implementovať partnerský mentoringový program pre sociálne podniky, ktorý ich privedie do procesu „cirkulácie“.

Intelektuálne výstupy

Na dosiahnutie týchto cieľov partneri vyvinú 3 intelektuálne výstupy:

IO1 – Mapovanie scény: inšpiratívne praktiky a metodológia na sociálny obeh: metodický rámec začínajúci analýzou na mieste každej partnerskej krajiny, pokiaľ ide o postupy, ktoré sa implementujú a ktoré by mohli inšpirovať inovácie.

IO2 – Umožnenie riešenia pre sociálne podniky „obehnúť“: systémový a integračný vzdelávací program, ktorý zahŕňa implementáciu vytvorenej metodológie (IO1), online vzdelávaciu platformu pre dištančné vzdelávanie a interakciu, stolovú hru na pomoc manažérom sociálnych podnikov a mentorov na vývoj a monitorovanie procesu a f2f a online vzdelávacie materiály na rozšírenie vedomostí manažérov sociálnych podnikov.

IO3 – Program partnerského mentoringu: proces skupinového mentoringu na podporu a poradenstvo manažérom sociálnych podnikov pri implementácii princípov obehového hospodárstva vo svojich podnikoch.

Na konci projektu partneri predpokladajú, že manažéri sociálnych podnikov úspešne dokončia vzdelávací a mentorský program, ohodnotia ho uspokojivo, zaviažu sa k implementačnému plánu obehového hospodárstva a ponúknu ho zákazníkom a dodávateľom. Okrem toho partneri vyhľadajú požiadavky manažérov sociálnych podnikov na ďalšie vzdelávanie a budovanie kapacít pre svojich zamestnancov.

Promotér

  • ARGE Abfallvermeidung, Ressourcenschonung und nachhaltige Entwicklung GmbH, Rakúsko

Partneri

  • Accademia IRSEI – Istituto di Ricerca per lo Sviluppo, Economia e Innovazione – APS, Taliansko
  • ACEEU GmbH, Nemecko
  • Aproximar, Portugalsko
  • Asociatia pentru Educatie si Dezvoltare Durabila, Rumunsko
  • Associação IBIS – Iniciativa Beira Inovação Social, Portugalsko
  • Európska asociácia pre sociálne inovácie, Rumunsko
  • Neotalentway, Španielsko

Časový rámec

1.9. 2020 – 31. 8. 2023 (36 mesiacov)

V spolupráci s