Program EaSI

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=sk

Program EaSI Program pre zamestnanosť a sociálnu inováciu (EaSI) je zameraný na podporu kvalitných a udržateľných pracovných miest, ktorý zaručuje primeranú a prijateľnú sociálnu ochranu, bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe a pomáha zlepšovať pracovné podmienky.

V období 2021 – 2027 bude program EaSI podliehať Európskemu sociálnemu fondu plus (ESF+).

Štruktúra a financovanie

Program EaSI riadi Európska komisia. Zlučuje tri programy EÚ, ktoré boli v rokoch 2007 až 2013 riadené samostatne: PROGRESS, EURES a nástroj mikrofinancovania Progress.
Od januára 2014 tieto programy tvoria tri osi programu EaSI.

Podporujú

Ciele programu

Modernizovať právne predpisy EÚ a zabezpečiť ich účinné uplatňovanie.

Podporovať rozvoj primeraných systémov sociálnej ochrany a politík trhu práce.

Podporovať geografickú pracovnú mobilitu a pracovné príležitosti prostredníctvom vytvorenia otvoreného pracovného trhu.

Posilňovať zodpovednosť za ciele EÚ a koordináciu činností na európskej a vnútroštátnej úrovni v oblastiach zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia.

Zvýšiť dostupnosť a prístupnosť k mikrofinancovaniu pre zraniteľné skupiny mikropodnikov a zlepšiť prístup k financiám pre sociálne podniky.

Pri napľňaní týchto cieľov bude EaSI:

  • venovať osobitnú pozornosť zraniteľným skupinám, ako sú mladí ľudia,
  • podporovať rovnosť medzi ženami a mužmi,
  • bojovať proti diskriminácii,
  • podporovať kvalitné a udržateľné pracovné miesta,
  • zabezpečovať primeranú a prijateľnú sociálnu ochranu,
  • bojovať proti dlhodobej nezamestnanosti,
  • bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Viac informácií

NCP Program 2023


Pravidelná aktualizácia výziev programu EaSI sa zverejňuje na Search Fundings & Tenders.
Odporúčame sledovať tento link pravidelne,aby ste boli informovaní včas.

Os mikrofinancovanie a sociálne podnikanie programu EaSI

Tvoje prvé pracovné miesto EURES

V spolupráci s