Uvádzame novú výzvu v rámci iniciatívy ESF+ Social Innovation Plus

25. januára 2024

Inovatívne prístupy na zmiernenie spoločenských dôsledkov ruskej útočnej vojny proti Ukrajine v rámci krajín EÚ

Nová otvorená výzva reaguje na prebiehajúcu krízu vyplývajúcu z ruskej útočnej vojny proti Ukrajine. Zaoberá sa výzvami, ktorým čelia spoločnosti a verejné služby v členských štátoch EÚ, a podporuje integráciu a sociálne začlenenie ľudí, ktorí utiekli z Ukrajiny.

V súlade s kľúčovými cieľmi sociálnej inovácie + iniciatívy ESF+ je cieľom tejto výzvy podporiť nadnárodnú spoluprácu a vzájomné učenie sa medzi členskými štátmi EÚ. Podporuje rozvoj inovatívnych prístupov k spoločenským výzvam, ktoré posilňujú postavenie občanov a zlepšujú naše spoločnosti a systémy sociálneho zabezpečenia. Podporovaním prenosu a rozširovania sociálnych inovácií je cieľom výzvy prispieť k šíreniu osvedčených úspešných modelov a vyzýva na premenu naliehavých sociálnych problémov na príležitosti.

Výzva s odhadovaným rozpočtom 22 miliónov EUR podporí nadnárodné projekty, ktoré sú zamerané na prenos alebo rozširovanie sociálnych inovácií a prispievajú k týmto cieľom:

  • Integrácia a sociálna inklúzia ľudí, ktorí utiekli z Ukrajiny. Očakáva sa, že projekty v rámci tohto cieľa navrhnú viacvrstvový prístup k integrácii utečencov v hostiteľských krajinách v celej EÚ vrátane prispôsobených riešení v oblastiach ako zamestnanosť, zručnosti, bývanie a prístup k sociálnym a opatrovateľským službám.
  • Zmiernenie dôsledkov krízy na spoločnosti členských štátov a ich verejné služby. Očakáva sa, že projekty v rámci tohto cieľa vyvinú inovatívne modely na riešenie širších výziev, ako je riešenie energetickej chudoby, zmiernenie krízy kúpnej sily a rozvoj inkluzívnejších sociálnych služieb.

Harmonogram výzvy: 

Otvorenie výzvy: 24 január 2024

Školenia pre uchádzačov: február 2024

Termín na podávanie žiadosti: do 17:00 hod (CET) – 24 apríl 2024

Posudzovanie žiadosti: apríl až august 2024 

Podpisovanie zmluvy: august až november 2024

Trvanie: Orientačné trvanie projektu by malo byť 12 až 18 mesiacov.

Výška grantu: Odhadovaná výška grantu je medzi 200 000 EUR až 700 000 EUR na projekt (to však nevylučuje predloženie/výber žiadostí požadujúcich iné sumy), čo predstavuje najviac 80 % celkového rozpočtu projektu. Minimálne 20 % spolufinancovanie tak musí pochádzať z iných zdrojov ako z rozpočtu EÚ.

Forma grantu: jednorazový grant

Kto sa môže prihlásiť?

Oprávnené sú iba konzorciá. Aby sa konzorcium považovalo za oprávnené, musí zahŕňať žiadateľa (koordinátora) a aspoň jedného spolužiadateľa. Členovia konzorcia zastupujú aspoň dva rôzne členské štáty EÚ.

Dokumenty potrebné pre podanie žiadosti sú uvedené na tomto linku: https://www.esf.lt/en/innovative-approaches-to-mitigate-the-societal-consequences-of-russias-war-of-aggression-against-ukraine-within-eu-countries/1373

Ďaľšie aktuality

25. januára 2024

Dávame do pozornosti aj iné výzvy, ktoré môžete využiť na sociálne inovácie

Dávame do pozornosti aj iné výzvy, ktoré môžete využiť na sociálne inovácie! Uvádzame link, kde sú podrobnejšie uvedené všetky aktuálne výzvy:  https://peopleandskills.danube-region.eu/new-calls-erasmus-justice-and-the-citizens-equality-rights-and-values-programme/

Zobraziť aktualitu
5. decembra 2023

Sociálne inovácie pre zvyšovanie kvalifikácie zraniteľnej mládeže, najmä mladých ľudí bez zamestnania, vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET)

Nová výzva v rámci iniciatívy ESF+ Social Innovation Toto je výzva na predkladanie návrhov na granty EÚ na zvyšovanie kvalifikácie zraniteľnej mládeže v rámci iniciatívy Európskeho sociálneho fondu+ (ESF+) Sociálna inovácia+ (SI+). Cieľom výzvy je rozvíjať zručnosti zraniteľnej mládeže, a najmä NEET, ich opätovným zapojením do vzdelávania a zameraním sa na ich (opätovnú) integráciu na […]

Zobraziť aktualitu
13. novembra 2023

Sociálno inovačné postupy na boj proti bezdomovectvu – ESF-2023-HOMELESS

Cieľom tejto výzvy je pilotovať a hodnotiť inovatívne projekty a/alebo politické opatrenia na riešenie bezdomovectva a vylúčenia z bývania. Testovaním integrovaných prístupov k bezdomovstvu, ktoré zahŕňajú oblasti ako prevencia, prístup k bývaniu vrátane prístupov založených na bývaní a umožňujúce služby, prispeje k prevencii a boju proti bezdomovstvu v súlade so zásadou 19 a Lisabonskou deklaráciou […]

Zobraziť aktualitu

Warning: Undefined variable $cf in /data/c/2/c279932d-88fd-4ae3-a022-587295153b6c/ncp-easi.sk/web/wp-content/themes/easi/single.php on line 68

V spolupráci s