OS PROGRES EaSI

17. apríla 2023

Modernizácia politiky zamestnanosti a sociálnej politiky
Os PROGRESS EaSI pomáha EÚ a jej krajinám zlepšovať politiky v troch tematických sekciách:

 • zamestnanosť, najmä v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí
 • sociálna ochrana, sociálne začlenenie a znižovanie a prevencia chudoby
 • pracovné podmienky

Ciele

Rozvíjať a šíriť kvalitné komparatívne analytické znalosti.
Uľahčiť efektívne a inkluzívne zdieľanie informácií, vzájomné učenie sa a dialóg.
Poskytovať finančnú podporu na testovanie inovácií sociálnej politiky a politiky trhu práce.
Poskytovať organizáciám finančnú podporu na zvýšenie ich schopnosti rozvíjať, propagovať a podporovať implementáciu nástrojov a politík EÚ.

Kto sa môže zúčastniť?

 • krajiny EÚ
 • krajiny EHP v súlade s Dohodou o EHP a krajiny EZVO
 • kandidátske krajiny EÚ a potenciálne kandidátske krajiny v súlade s rámcovými dohodami
  uzatvorenými s nimi

Os PROGRESS EaSI je otvorená pre všetky verejné a/alebo súkromné orgány, subjekty a inštitúcie, a
najmä:

 • národné, regionálne a miestne orgány
 • služby zamestnanosti
 • špecializované orgány ustanovené v práve Únie
 • sociálnych partnerov
 • mimovládne organizácie
 • vysokoškolské inštitúcie a výskumné ústavy
 • odborníci na hodnotenie a hodnotenie vplyvu
 • národné štatistické úrady
 • médiá

Môže podporovať spoluprácu s medzinárodnými organizáciami, najmä s Radou Európy, OECD, ILO, s
inými orgánmi Organizácie Spojených národov a so Svetovou bankou.

Ako sa prihlásiť

Činnosti, ktoré sa majú financovať, sú definované v pracovnom programe prijatom programovým
výborom.
Aby mohli oprávnené organizácie požiadať o financovanie, musia odpovedať na výzvu na
predkladanie ponúk alebo/a na výzvu na predkladanie návrhov.

Financovanie

55 % z celkového rozpočtu EaSI bude vyčlenených na os PROGRESS. 20 % z tejto kvóty bude
vyčlenených na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, 45 % na sociálnu ochranu, sociálne
začlenenie a znižovanie a predchádzanie chudobe a 7 % na pracovné podmienky.

Z celkovej alokácie na os Progress bude významný podiel vyčlenený na podporu sociálnych
(politických) inovácií ako metódy testovania a hodnotenia inovatívnych riešení s cieľom ich upscalingu
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=en


Warning: Undefined variable $cf in /data/c/2/c279932d-88fd-4ae3-a022-587295153b6c/ncp-easi.sk/web/wp-content/themes/easi/single.php on line 68

V spolupráci s