OS PROGRES EaSI

17. apríla 2023

Modernizácia politiky zamestnanosti a sociálnej politiky
Os PROGRESS EaSI pomáha EÚ a jej krajinám zlepšovať politiky v troch tematických sekciách:

 • zamestnanosť, najmä v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí
 • sociálna ochrana, sociálne začlenenie a znižovanie a prevencia chudoby
 • pracovné podmienky

Ciele

Rozvíjať a šíriť kvalitné komparatívne analytické znalosti.
Uľahčiť efektívne a inkluzívne zdieľanie informácií, vzájomné učenie sa a dialóg.
Poskytovať finančnú podporu na testovanie inovácií sociálnej politiky a politiky trhu práce.
Poskytovať organizáciám finančnú podporu na zvýšenie ich schopnosti rozvíjať, propagovať a podporovať implementáciu nástrojov a politík EÚ.

Kto sa môže zúčastniť?

 • krajiny EÚ
 • krajiny EHP v súlade s Dohodou o EHP a krajiny EZVO
 • kandidátske krajiny EÚ a potenciálne kandidátske krajiny v súlade s rámcovými dohodami
  uzatvorenými s nimi

Os PROGRESS EaSI je otvorená pre všetky verejné a/alebo súkromné orgány, subjekty a inštitúcie, a
najmä:

 • národné, regionálne a miestne orgány
 • služby zamestnanosti
 • špecializované orgány ustanovené v práve Únie
 • sociálnych partnerov
 • mimovládne organizácie
 • vysokoškolské inštitúcie a výskumné ústavy
 • odborníci na hodnotenie a hodnotenie vplyvu
 • národné štatistické úrady
 • médiá

Môže podporovať spoluprácu s medzinárodnými organizáciami, najmä s Radou Európy, OECD, ILO, s
inými orgánmi Organizácie Spojených národov a so Svetovou bankou.

Ako sa prihlásiť

Činnosti, ktoré sa majú financovať, sú definované v pracovnom programe prijatom programovým
výborom.
Aby mohli oprávnené organizácie požiadať o financovanie, musia odpovedať na výzvu na
predkladanie ponúk alebo/a na výzvu na predkladanie návrhov.

Financovanie

55 % z celkového rozpočtu EaSI bude vyčlenených na os PROGRESS. 20 % z tejto kvóty bude
vyčlenených na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, 45 % na sociálnu ochranu, sociálne
začlenenie a znižovanie a predchádzanie chudobe a 7 % na pracovné podmienky.

Z celkovej alokácie na os Progress bude významný podiel vyčlenený na podporu sociálnych
(politických) inovácií ako metódy testovania a hodnotenia inovatívnych riešení s cieľom ich upscalingu
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=en

Ďaľšie aktuality

25. januára 2024

Uvádzame novú výzvu v rámci iniciatívy ESF+ Social Innovation Plus

Inovatívne prístupy na zmiernenie spoločenských dôsledkov ruskej útočnej vojny proti Ukrajine v rámci krajín EÚ Nová otvorená výzva reaguje na prebiehajúcu krízu vyplývajúcu z ruskej útočnej vojny proti Ukrajine. Zaoberá sa výzvami, ktorým čelia spoločnosti a verejné služby v členských štátoch EÚ, a podporuje integráciu a sociálne začlenenie ľudí, ktorí utiekli z Ukrajiny. V súlade […]

Zobraziť aktualitu
25. januára 2024

Dávame do pozornosti aj iné výzvy, ktoré môžete využiť na sociálne inovácie

Dávame do pozornosti aj iné výzvy, ktoré môžete využiť na sociálne inovácie! Uvádzame link, kde sú podrobnejšie uvedené všetky aktuálne výzvy:  https://peopleandskills.danube-region.eu/new-calls-erasmus-justice-and-the-citizens-equality-rights-and-values-programme/

Zobraziť aktualitu
5. decembra 2023

Sociálne inovácie pre zvyšovanie kvalifikácie zraniteľnej mládeže, najmä mladých ľudí bez zamestnania, vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET)

Nová výzva v rámci iniciatívy ESF+ Social Innovation Toto je výzva na predkladanie návrhov na granty EÚ na zvyšovanie kvalifikácie zraniteľnej mládeže v rámci iniciatívy Európskeho sociálneho fondu+ (ESF+) Sociálna inovácia+ (SI+). Cieľom výzvy je rozvíjať zručnosti zraniteľnej mládeže, a najmä NEET, ich opätovným zapojením do vzdelávania a zameraním sa na ich (opätovnú) integráciu na […]

Zobraziť aktualitu

Warning: Undefined variable $cf in /data/c/2/c279932d-88fd-4ae3-a022-587295153b6c/ncp-easi.sk/web/wp-content/themes/easi/single.php on line 68

V spolupráci s