PODPORA EURÓPSKEJ PLATFORMY PROTI BEZDOMOVECTVU PROGRAM FINANCOVANIA Európsky sociálny fond+

1. júna 2023

Kľúčové dáta výzvy

VÝZVA ČÍSLO ESF-2023-EPOCH
TERMÍNY Otvorenie 16.03.2023. Ukončenie: 06.06.2023 17:00
Miera financovania 90 %
ROZPOČET NA VÝZVU. 740 000,00 €
ODHADOVANÝ PRÍSPEVOK EÚ NA PROJEKT max. 740 000,00 €
ODKAZ NA VÝZVU ec.europa.eu
ODKAZ NA PODÁVANIE ec.europa.eu

Obsah výzvy

STRUČNÝ OPIS

Európska platforma na boj proti bezdomovectvu (ďalej len „platforma“) bola spustená Lisabonskou deklaráciou v júni 2021. Cieľom platformy je podporovať diskusiu, uľahčovať vzájomné učenie sa, zvyšovať vedomosti a zlepšovať monitorovacie systémy, ako aj posilňovať spoluprácu medzi všetkými aktérmi zapojenými do s cieľom podstatne znížiť bezdomovectvo do roku 2030. V súlade s cieľmi ročného pracovného programu ESF+ časť EaSI na rok 2023 bude táto výzva podporovať činnosti zamerané na budovanie znalostí a kapacít na podporu vykonávania pracovného programu platformy od roku 2024.

CIELE VÝZVY

V súlade s pracovným programom platformy prijatým vo februári 2022 budú činnosti od roku 2024 podporovať budovanie kapacít a vedomostí v oblasti bezdomovectva a vylúčenia z bývania.
Konkrétnejšie, podpora platformy by mala:

Poskytovať vzdelávacie nástroje, dôkazy a poznatky o špecifických aspektoch bezdomovectva a identifikovať osvedčené postupy v zmysle politík a projektov;

Zlepšiť zdieľanie poznatkov a postupov s cieľom informovať tvorcov politík a iných zasahujúcich aktérov v členských štátoch o navrhovaní integrovaných stratégií pre bezdomovectvo na vnútroštátnej úrovni. Konečným cieľom je dosiahnuť konkrétne výsledky v boji proti bezdomovectvu s cieľom výrazne ho znížiť v celej EÚ do roku 2030.

OČAKÁVANÉ VPLYVY A DOPADY

Komisia od príjemcu očakáva, že navrhne a zavedie relevantné, kvalitné a účinné programy budovania znalostí, ktoré zodpovedajú cieľom a prioritám definovaným vo výzve. Pracovný plán by mal jasne preukázať schopnosť organizácie vytvárať konkrétne výsledky v súlade s lisabonským vyhlásením a pracovným programom platformy.

Žiadatelia sú pozvaní, aby:

 • poskytli jasný popis hlavných činností a metodiky implementácie;
 • opísali prínos a pridanú hodnotu programu pre politiku EÚ v oblasti bezdomovectva a vylúčenia z bývania;
 • opísali spôsob, akým využívajú monitorovanie a externé hodnotenia s cieľom posúdiť ich celkovú výkonnosť a relevantnosť a vplyv ich výstupov.

OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY

Pokiaľ ide o výsledky,komisia očakáva:

 • Budovanie vedomostí v oblasti bezdomovectva a vylúčenia z bývania;
 • Rozšírený výskum a dostupnosť údajov;
 • Vzdelávacie podujatia navrhnuté pre potreby členov Platformy;
 • Zvýšená informovanosť orgánov EÚ a vnútroštátnych orgánov o výzvach a politických reakciách;
 • Zvýšená kapacita členov platformy na riešenie problému bezdomovectva

REGIÓNY / KRAJINY NA FINANCOVANIE

Členské štáty EÚ, zámorské krajiny a územia (ZKÚ)
Ostrov (Ísland), Kosovo (Kosova/Kosovë / Косово), Čierna Hora (Црна Гора), Nórsko (Nórsko), Srbsko (Srbija/Сpбија)

OPRÁVNENÉ SUBJEKTY

Vzdelávacia a školiaca inštitúcia, Medzinárodná organizácia, Nezisková organizácia (NPO) / Mimovládna organizácia (MVO), Verejný orgán (národný, regionálny a miestny; vrátane EZÚS), Výskumná inštitúcia vrátane. univerzite

POVINNÉ PARTNERSTVO

Nie

PROJEKTOVÉ PARTNERSTVO

Povolené sú návrhy jednotlivých žiadateľov aj konzorcií. Návrhy predložené konzorciom by mali pozostávať aspoň z dvoch žiadateľov (príjemcov, nie pridružených subjektov)

Koordinátor/vedúci žiadateľ musí mať podpísanú rámcovú dohodu o partnerstve (FPA) na obdobie rokov 2022 – 2025 pre siete sociálnych mimovládnych organizácií na úrovni EÚ (výzva ESF-2021-OG-NETW NGO-FPA). Každý signatár FPA sa môže zúčastniť len na jednom návrhu.

Aby boli žiadatelia (príjemcovia a pridružené subjekty) oprávnení, musia:

 • byť právnickými osobami (verejné alebo súkromné subjekty)
 • byť usadený v jednej z oprávnených krajín, t. j.:
 • Členské štáty EÚ (vrátane zámorských krajín a území (ZKÚ))
 • krajiny mimo EÚ: uvedené krajiny EHP a krajiny pridružené k ESF+ alebo krajiny, s ktorými prebiehajú rokovania o dohode o pridružení a kde dohoda nadobudne platnosť pred podpisom grantu

V prípade konzorcií by všetci žiadatelia mali patriť do jednej z týchto kategórií:

 • verejné orgány;
 • medzinárodné organizácie (so zaregistrovaným sídlom v rámci oprávnených krajín výzvy aj mimo nich);
 • neziskové organizácie (súkromné alebo verejné);
 • výskumné centrá/inštitúty;
 • inštitúcie vyššieho vzdelávania (súkromné a verejné);
 • organizácie občianskej spoločnosti; alebo organizácie sociálnych partnerov na európskej, národnej alebo regionálnej úrovni (pri uplatňovaní článku 197 ods. 2 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách sú oprávnené aj organizácie sociálnych partnerov bez právnej subjektivity

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie môže byť súčasťou konzorcia.

Dodatočné informácie

TÉMY: Administratíva a riadenie, Inštitucionálne kapacity a spolupráca, Demografická zmena, Európske občianstvo, migrácia, digitalizácia, digitálna spoločnosť, IKT, vzdelávanie a odborná príprava, deti a mládež, médiá, rovnaké práva, ľudské práva, ľudia so zdravotným postihnutím, sociálne
začlenenie, zdravie, Sociálne služby, šport

RELEVANTNOSŤ PRE MAKROREGION EÚ EUSAIR – Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora, EUSALP – Stratégia EÚ pre alpský priestor, EUSBSR – Stratégia EÚ pre región Baltského mora, EUSDR – Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť

CIELE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA OSN (UN-SDGS)

TRVANIE PROJEKTU 24 mesiacov

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Návrhy musia byť úplné a musia obsahovať všetky požadované informácie a všetky požadované prílohy a podporné dokumenty:

 • Formulár žiadosti časť A – obsahuje administratívne informácie o účastníkoch (budúci koordinátor, príjemcovia a pridružené subjekty) a súhrnný rozpočet na projekt (vyplní sa priamo online)
 • Formulár žiadosti časť B – obsahuje technický popis projektu (na stiahnutie z portálu na predkladanie žiadostí, vyplnenie a následné zostavenie a opätovné nahranie)

Povinné prílohy a podporné dokumenty (na odovzdanie):

podrobná rozpočtová tabuľka/kalkulačka: neuplatňuje sa
Životopisy (štandardné) hlavného projektového tímu
Zoznam predchádzajúcich projektov (kľúčové projekty týkajúce sa voľného pohybu pracovníkov a/alebo EURES za posledné 3 roky) (vzor je dostupný v časti B)

Návrhy sú obmedzené na maximálne 40 strán (časť B). Hodnotitelia nebudú brať do úvahy žiadne ďalšie strany.

DOKUMENTY VÝZVY ESF 2023 EPOCH CALL DOCUMENT.

KONTAKT ESF+ Programm Österreich
webové stránky

Ďaľšie aktuality

11. apríla 2024

EaSI SEMINÁRE – MOŽNOSTI FINANCOVANIA PRE SOCIÁLNU OBLASŤ Z PROSTRIEDKOV EÚ

Dovoľujeme si Vás pozvať na EaSI semináre – možnosti financovania pre sociálnu oblasť z prostriedkov EÚ, ktoré sú organizované národným kontaktným bodom pre zložku EaSI ESF+ a Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR. Prvý seminár štartujeme už 15.04.2024 v Žiline. Začíname o 09:00h v Ukrajinskom dome na Štúrovej 10. Registrovať sa môžete cez link: https://forms.office.com/e/dVFVgVWgFK Druhý EaSI seminár sa uskutoční 16.04.2024 […]

Zobraziť aktualitu
11. apríla 2024

Výzva na predkladanie návrhov v oblasti sociálnej inovácie: akcie na rozvoj spravodajských služieb s dosahom na výkonnosť pre investorov na trhu so sociálnym vplyvom (ESF-2024-SOC-IMP)

Očakávaným výsledkom tejto výzvy je podpora informovaných a lepších investičných rozhodnutí, väčšia transparentnosť trhu a porovnávanie výkonnosti s cieľom podporiť investície do subjektov na sociálne účely (sociálne podniky, sociálne začínajúce podniky (start-up), firmy s vplyvom atď.) služby dátových schopností a nástroje a postupy na riadenie vplyvu.

Zobraziť aktualitu
25. januára 2024

Uvádzame novú výzvu v rámci iniciatívy ESF+ Social Innovation Plus

Inovatívne prístupy na zmiernenie spoločenských dôsledkov ruskej útočnej vojny proti Ukrajine v rámci krajín EÚ Nová otvorená výzva reaguje na prebiehajúcu krízu vyplývajúcu z ruskej útočnej vojny proti Ukrajine. Zaoberá sa výzvami, ktorým čelia spoločnosti a verejné služby v členských štátoch EÚ, a podporuje integráciu a sociálne začlenenie ľudí, ktorí utiekli z Ukrajiny. V súlade […]

Zobraziť aktualitu

Warning: Undefined variable $cf in /data/c/2/c279932d-88fd-4ae3-a022-587295153b6c/ncp-easi.sk/web/wp-content/themes/easi/single.php on line 68

V spolupráci s