Sociálne inovácie pre zvyšovanie kvalifikácie zraniteľnej mládeže, najmä mladých ľudí bez zamestnania, vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET)

5. decembra 2023

Nová výzva v rámci iniciatívy ESF+ Social Innovation

Toto je výzva na predkladanie návrhov na granty EÚ na zvyšovanie kvalifikácie zraniteľnej mládeže v rámci iniciatívy Európskeho sociálneho fondu+ (ESF+) Sociálna inovácia+ (SI+). Cieľom výzvy je rozvíjať zručnosti zraniteľnej mládeže, a najmä NEET, ich opätovným zapojením do vzdelávania a zameraním sa na ich (opätovnú) integráciu na trhu práce.

Podporou nadnárodnej spolupráce je cieľom iniciatívy ESF+ SI+ rozšíriť osvedčené postupy v rôznych oblastiach vrátane zamestnanosti, vzdelávania, zručností a sociálnej inklúzie v celej Európe. Cieľom výzvy je podporiť vývoj alebo rozšírenie inovatívnych metód, ktoré sa ukázali ako úspešné v iných kontextoch, v iných krajinách alebo regiónoch alebo v rámci predchádzajúcich experimentov.

S odhadovaným rozpočtom 9 miliónov EUR by sa nadnárodné projekty mali zamerať na: 

  • ďalší rozvoj inovatívnych prístupov k efektívnemu dosahu, vzdelávacích modelov a aktivácie zručností na trhu práce;
  • zameranie sa na zraniteľných mladých ľudí;
  • dosiahnuť úspech kombináciou základných prvkov ako jadra projektov.

Harmonogram výzvy: 

Otvorenie výzvy: 10 november 2023
Školenia pre uchádzačov: december 2023 
Termín na podávanie žiadosti: do 17:00 hod (CET) – 29 február 2024
Posudzovanie žiadosti: febrár až jún 2024 
Podpisovanie zmluvy: júl až september 2024
Trvanie: Orientačné trvanie projektu by malo byť až 24 mesiacov.

Výška grantu: Orientačná očakávaná výška grantu je medzi 200 000 EUR a 700 000 EUR na projekt (to však nevylučuje predloženie/výber žiadostí požadujúcich iné sumy), čo predstavuje maximálne 80 % celkového rozpočtu projektu. Minimálne 20 % spolufinancovanie tak musí pochádzať z iných zdrojov ako z rozpočtu EÚ.

Forma grantu: jednorazový grant.

Kto sa môže prihlásiť?

Oprávnené sú iba konzorciá.

Aby bolo konzorcium považované za oprávnené, musí zahŕňať žiadateľa (koordinátora) a aspoň jedného spolužiadateľa z iného členského štátu EÚ ako koordinátora. Každé konzorcium musí zahŕňať aj aspoň jednu verejnú alebo súkromnú právnickú osobu ako koordinátora, príjemcu alebo ako pridruženého partnera, ktorý je potenciálnym spoluzakladateľom ďalšej implementácie inovatívneho prístupu, ktorý sa má rozšíriť alebo replikovať (riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán ESF+ , nadácia atď.). V žiadosti musí byť uvedená úloha takejto inštitúcie ako potenciálneho spoluzakladateľa.

Dokumenty potrebné pre podanie žiadosti sú uvedené tu.

Ďaľšie aktuality

11. apríla 2024

EaSI SEMINÁRE – MOŽNOSTI FINANCOVANIA PRE SOCIÁLNU OBLASŤ Z PROSTRIEDKOV EÚ

Dovoľujeme si Vás pozvať na EaSI semináre – možnosti financovania pre sociálnu oblasť z prostriedkov EÚ, ktoré sú organizované národným kontaktným bodom pre zložku EaSI ESF+ a Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR. Prvý seminár štartujeme už 15.04.2024 v Žiline. Začíname o 09:00h v Ukrajinskom dome na Štúrovej 10. Registrovať sa môžete cez link: https://forms.office.com/e/dVFVgVWgFK Druhý EaSI seminár sa uskutoční 16.04.2024 […]

Zobraziť aktualitu
11. apríla 2024

Výzva na predkladanie návrhov v oblasti sociálnej inovácie: akcie na rozvoj spravodajských služieb s dosahom na výkonnosť pre investorov na trhu so sociálnym vplyvom (ESF-2024-SOC-IMP)

Očakávaným výsledkom tejto výzvy je podpora informovaných a lepších investičných rozhodnutí, väčšia transparentnosť trhu a porovnávanie výkonnosti s cieľom podporiť investície do subjektov na sociálne účely (sociálne podniky, sociálne začínajúce podniky (start-up), firmy s vplyvom atď.) služby dátových schopností a nástroje a postupy na riadenie vplyvu.

Zobraziť aktualitu
25. januára 2024

Uvádzame novú výzvu v rámci iniciatívy ESF+ Social Innovation Plus

Inovatívne prístupy na zmiernenie spoločenských dôsledkov ruskej útočnej vojny proti Ukrajine v rámci krajín EÚ Nová otvorená výzva reaguje na prebiehajúcu krízu vyplývajúcu z ruskej útočnej vojny proti Ukrajine. Zaoberá sa výzvami, ktorým čelia spoločnosti a verejné služby v členských štátoch EÚ, a podporuje integráciu a sociálne začlenenie ľudí, ktorí utiekli z Ukrajiny. V súlade […]

Zobraziť aktualitu

Warning: Undefined variable $cf in /data/c/2/c279932d-88fd-4ae3-a022-587295153b6c/ncp-easi.sk/web/wp-content/themes/easi/single.php on line 68

V spolupráci s