Sociálno inovačné postupy na boj proti bezdomovectvu – ESF-2023-HOMELESS

13. novembra 2023

Cieľom tejto výzvy je pilotovať a hodnotiť inovatívne projekty a/alebo politické opatrenia na riešenie bezdomovectva a vylúčenia z bývania. Testovaním integrovaných prístupov k bezdomovstvu, ktoré zahŕňajú oblasti ako prevencia, prístup k bývaniu vrátane prístupov založených na bývaní a umožňujúce služby, prispeje k prevencii a boju proti bezdomovstvu v súlade so zásadou 19 a Lisabonskou deklaráciou o Európskej platforme. o boji proti bezdomovectva.

Cieľom je podporovať budovanie kapacít inovatívnych viacstranných riadiacich štruktúr a/alebo sociálne experimentovanie na miestnej, regionálnej a národnej úrovni s inovatívnymi formami poskytovania služieb v oblasti bezdomovectva a vylúčenia z bývania, vrátane nových foriem spolupráce s verejnými orgánmi. Mal by dopĺňať ostatné pracovné oblasti (napr. zber údajov a vzájomné učenie sa s členskými štátmi) Európskej platformy pre boj proti bezdomovstvu. Účelom je vybrať a podporiť obmedzený počet sprostredkovateľov v čo najväčšom počte členských štátov, schopných: 

 • vybudovať kapacity a znalosti veľkého počtu miestnych, regionálnych a národných zainteresovaných strán, a to aj prostredníctvom vytvárania formálnych a neformálnych sietí v oblasti, na ktoré sa vzťahuje výzva.
 • podporovať sociálne experimentovanie a hodnotenie inovatívnych postupov v oblasti bezdomovectva a vylúčenia z bývania

Očakávané výsledky sú:

 • Vytvorenie nových foriem poskytovania služieb, ktoré sú implementované a testované pre priaznivejšie prostredie pre ľudí bez domova;
 • Zlepšené kapacity a znalosti na prevenciu a boj proti bezdomovstvu;
 • Zvýšená podpora úplnej implementácie zásady sociálneho piliera 19 a lisabonskej deklarácie o Európskej platforme boja proti bezdomovstvu;
 • Posilnená spolupráca medzi zainteresovanými stranami pôsobiacimi v sektore bezdomovectva.
 • 1. Oprávnené krajiny, ktoré môžu podať žiadosť: 
  • členské štáty EÚ (a ich zámorské krajiny a územia);
  • krajiny EHP v súlade s Dohodou o EHP;
  • Krajiny pristupujúce k EÚ, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny v súlade s dohodami uzatvorenými s nimi.
  • Tretie krajiny, ktoré podpísali dohodu o účasti na vetve alebo tretia krajina uvedená v pracovnom programe EaSI, ak je to potrebné na dosiahnutie cieľov akcie.
 • 2. Podmienky oprávnenosti a prípustnosti: 
  • Žiadosti musia byť predložené pred uzávierkou výzvy a elektronicky prostredníctvom systému elektronického podávania žiadostí portálu Funding & Tenders Portal. Papierové podanie NIE JE možné.
  • Žiadosti (vrátane príloh a podporných dokumentov) musia byť predložené na formulároch poskytnutých v systéme podávania.
  • Žiadosti musia byť úplné a musia obsahovať:
   • – Formulár žiadosti (časť A)
   • – Formulár žiadosti (časť B)
   • – Prílohy a podporné dokumenty (nahrať ako súbory PDF).
  • Pri predložení návrhu bude musieť hlavný žiadateľ potvrdiť, že má mandát konať za všetkých žiadateľov; že informácie v žiadosti sú správne a úplné a že účastníci spĺňajú podmienky na získanie finančných prostriedkov EÚ (najmä oprávnenosť, finančná a prevádzková kapacita, vylúčenie atď.). Pred podpísaním grantu to budú musieť všetci príjemcovia a pridružené subjekty opäť potvrdiť podpísaním čestného vyhlásenia (DoH).
  • Žiadosti musia byť čitateľné, prístupné a vytlačiteľné a nesmú presiahnuť 40 strán.
 • 3. Hodnotenie
  • Kritériá na vyhodnotenie ponúk pre túto výzvu sú podrobne uvedené na stranách 20 a 21 dokumentu výzvy. Dokument výzvy sa nachádza na hore vyššie uvedenom linku.
 • 4. Orientačný harmonogram hodnotenia a dohody o grante:
  • Otvorenie výzvy: 14 september 2023 
  • Deadline podania žiadosti: 14 december 2023
  • Hodotenie žiadosti: januar až marec 2024
  • Vyhodnotené výsledky: apríl 2024
  • GA podpis: máj/jún 2024
 • 5. Vzory a dokumenty potrebné pre podanie žiadosti sú na hore vyššie uvedenom linku. 

Warning: Undefined variable $cf in /data/c/2/c279932d-88fd-4ae3-a022-587295153b6c/ncp-easi.sk/web/wp-content/themes/easi/single.php on line 68

V spolupráci s