Výročná správa o mobilite pracovnej sily v rámci EÚ v roku 2022

5. apríla 2023

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10545

Európska komisia zverejnila výročnú správu o mobilite pracovnej sily v rámci EÚ za rok 2022. Správa identifikuje trendy vo voľnom pohybe pracovníkov a ich rodinných príslušníkov na základe najnovších dostupných údajov (2021/2020).

Toto vydanie obsahuje aj zistenia o cezhraničnej mobilite (t. j. tí, ktorí majú bydlisko v jednom členskom štáte a dochádzajú za prácou do iného členského štátu) a mobilite v rôznych povolaniach.

Hlavné zistenia

Bez ohľadu na pandémiu zostal počet občanov EÚ v produktívnom veku žijúcich v inom členskom štáte stabilný, na úrovni 10,2 milióna v roku 2020. Počet osôb, ktoré sa sťahujú, však klesol v súlade s obmedzeniami uloženými v dôsledku pandémie. 

S postupným ukončením pandémie očakávame, že tieto čísla sa vrátia na úroveň pred pandémiou Covid.

Výkonnosť mobilných pracovníkov na trhu práce po poklese spôsobenom ochorením Covid v roku 2020 opäť dosiahla 74 %, t. j. rovnakú úroveň ako v prípade štátnych príslušníkov. Preukázanie toho, že migranti z EÚ a štátni príslušníci EÚ vykazujú podobné správanie na trhu práce.

Cezhraničných pracovníkov v krajinách EÚ a EZVO je 1,7 milióna. V závislosti od ekonomickej štruktúry prihraničných regiónov sa profil týchto pracovníkov značne líši, v priemere však pracujú veľmi často v stavebníctve a priemysle (46 % vs. 24 % miestnej populácie) a so 70 % sú výrazne zastúpení muži.

Správa skúma, ako mobilita súvisí s rastom (alebo poklesom) zamestnanosti v konkrétnych profesiách. Táto analýza poukazuje na záver, že príspevok mobility k prispôsobeniu sa nedostatku zručností si vyžaduje dôkladnú analýzu, ktorá sa nesmie preceňovať.

Ďalšie podrobnosti nájdete vo výročnej správe o pracovnej mobilite v rámci EÚ 2022. 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=26778&langId=en

Hlavné zistenia správy sú zhrnuté v dokumente: 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=26778&langId=en

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=26779&langId=en

Ďaľšie aktuality

11. apríla 2024

EaSI SEMINÁRE – MOŽNOSTI FINANCOVANIA PRE SOCIÁLNU OBLASŤ Z PROSTRIEDKOV EÚ

Dovoľujeme si Vás pozvať na EaSI semináre – možnosti financovania pre sociálnu oblasť z prostriedkov EÚ, ktoré sú organizované národným kontaktným bodom pre zložku EaSI ESF+ a Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR. Prvý seminár štartujeme už 15.04.2024 v Žiline. Začíname o 09:00h v Ukrajinskom dome na Štúrovej 10. Registrovať sa môžete cez link: https://forms.office.com/e/dVFVgVWgFK Druhý EaSI seminár sa uskutoční 16.04.2024 […]

Zobraziť aktualitu
11. apríla 2024

Výzva na predkladanie návrhov v oblasti sociálnej inovácie: akcie na rozvoj spravodajských služieb s dosahom na výkonnosť pre investorov na trhu so sociálnym vplyvom (ESF-2024-SOC-IMP)

Očakávaným výsledkom tejto výzvy je podpora informovaných a lepších investičných rozhodnutí, väčšia transparentnosť trhu a porovnávanie výkonnosti s cieľom podporiť investície do subjektov na sociálne účely (sociálne podniky, sociálne začínajúce podniky (start-up), firmy s vplyvom atď.) služby dátových schopností a nástroje a postupy na riadenie vplyvu.

Zobraziť aktualitu
25. januára 2024

Uvádzame novú výzvu v rámci iniciatívy ESF+ Social Innovation Plus

Inovatívne prístupy na zmiernenie spoločenských dôsledkov ruskej útočnej vojny proti Ukrajine v rámci krajín EÚ Nová otvorená výzva reaguje na prebiehajúcu krízu vyplývajúcu z ruskej útočnej vojny proti Ukrajine. Zaoberá sa výzvami, ktorým čelia spoločnosti a verejné služby v členských štátoch EÚ, a podporuje integráciu a sociálne začlenenie ľudí, ktorí utiekli z Ukrajiny. V súlade […]

Zobraziť aktualitu

Warning: Undefined variable $cf in /data/c/2/c279932d-88fd-4ae3-a022-587295153b6c/ncp-easi.sk/web/wp-content/themes/easi/single.php on line 68

V spolupráci s