Výročná správa o mobilite pracovnej sily v rámci EÚ v roku 2022

5. apríla 2023

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10545

Európska komisia zverejnila výročnú správu o mobilite pracovnej sily v rámci EÚ za rok 2022. Správa identifikuje trendy vo voľnom pohybe pracovníkov a ich rodinných príslušníkov na základe najnovších dostupných údajov (2021/2020).

Toto vydanie obsahuje aj zistenia o cezhraničnej mobilite (t. j. tí, ktorí majú bydlisko v jednom členskom štáte a dochádzajú za prácou do iného členského štátu) a mobilite v rôznych povolaniach.

Hlavné zistenia

Bez ohľadu na pandémiu zostal počet občanov EÚ v produktívnom veku žijúcich v inom členskom štáte stabilný, na úrovni 10,2 milióna v roku 2020. Počet osôb, ktoré sa sťahujú, však klesol v súlade s obmedzeniami uloženými v dôsledku pandémie. 

S postupným ukončením pandémie očakávame, že tieto čísla sa vrátia na úroveň pred pandémiou Covid.

Výkonnosť mobilných pracovníkov na trhu práce po poklese spôsobenom ochorením Covid v roku 2020 opäť dosiahla 74 %, t. j. rovnakú úroveň ako v prípade štátnych príslušníkov. Preukázanie toho, že migranti z EÚ a štátni príslušníci EÚ vykazujú podobné správanie na trhu práce.

Cezhraničných pracovníkov v krajinách EÚ a EZVO je 1,7 milióna. V závislosti od ekonomickej štruktúry prihraničných regiónov sa profil týchto pracovníkov značne líši, v priemere však pracujú veľmi často v stavebníctve a priemysle (46 % vs. 24 % miestnej populácie) a so 70 % sú výrazne zastúpení muži.

Správa skúma, ako mobilita súvisí s rastom (alebo poklesom) zamestnanosti v konkrétnych profesiách. Táto analýza poukazuje na záver, že príspevok mobility k prispôsobeniu sa nedostatku zručností si vyžaduje dôkladnú analýzu, ktorá sa nesmie preceňovať.

Ďalšie podrobnosti nájdete vo výročnej správe o pracovnej mobilite v rámci EÚ 2022. 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=26778&langId=en

Hlavné zistenia správy sú zhrnuté v dokumente: 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=26778&langId=en

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=26779&langId=en

Ďaľšie aktuality

5. decembra 2023

Sociálne inovácie pre zvyšovanie kvalifikácie zraniteľnej mládeže, najmä mladých ľudí bez zamestnania, vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET)

Nová výzva v rámci iniciatívy ESF+ Social Innovation Toto je výzva na predkladanie návrhov na granty EÚ na zvyšovanie kvalifikácie zraniteľnej mládeže v rámci iniciatívy Európskeho sociálneho fondu+ (ESF+) Sociálna inovácia+ (SI+). Cieľom výzvy je rozvíjať zručnosti zraniteľnej mládeže, a najmä NEET, ich opätovným zapojením do vzdelávania a zameraním sa na ich (opätovnú) integráciu na […]

Zobraziť aktualitu
13. novembra 2023

Sociálno inovačné postupy na boj proti bezdomovectvu – ESF-2023-HOMELESS

Cieľom tejto výzvy je pilotovať a hodnotiť inovatívne projekty a/alebo politické opatrenia na riešenie bezdomovectva a vylúčenia z bývania. Testovaním integrovaných prístupov k bezdomovstvu, ktoré zahŕňajú oblasti ako prevencia, prístup k bývaniu vrátane prístupov založených na bývaní a umožňujúce služby, prispeje k prevencii a boju proti bezdomovstvu v súlade so zásadou 19 a Lisabonskou deklaráciou […]

Zobraziť aktualitu
7. septembra 2023

Výzva ESF+ SI+ Národné kompetenčné centrá pre sociálne inovácie

Litovský riadiaci orgán ESF poverený Európskou komisiou na implementáciu akcií nadnárodnej spolupráce v rámci ESF+ zverejnil výzvu na predkladanie návrhov „Národné kompetenčné centrá pre sociálne inovácie: Budovanie a konsolidácia kapacít“ (ESF-SI-2023- NCC-01).

Zobraziť aktualitu

Warning: Undefined variable $cf in /data/c/2/c279932d-88fd-4ae3-a022-587295153b6c/ncp-easi.sk/web/wp-content/themes/easi/single.php on line 68

V spolupráci s